สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

                   เทศบาลตำบลหล่ายงาว ได้จัดการศึกษาระดับก่อนอนุบาล (อนุบาล ๒-๔ ขวบ)จำนวน ๓แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหล่ายงาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจมป๋อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเอียน ปัจจุบันนักเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากมีอุปสรรคหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ สภาพสถานที่ตั้งและอาคารไม่ได้มาตรฐาน บริบทต่างๆ ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ เทศบาลตำบลหล่ายงาว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งและย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขึ้น

                   จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองต่อการย้ายรวมศูนย์ มีผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วย และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหล่ายงาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจมป๋อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเอียน มีมติด้วยเสียงส่วนมาก เห็นชอบให้ย้ายรวมศูนย์ รวมทั้งมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว ก็เห็นชอบให้มีการย้ายรวมศูนย์ โดยให้ใช้สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หมู่บ้านหล่ายงาวหมู่ที่ ๑ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นปีการศึกษาแรก มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน